OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych;

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;

 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;

 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;

 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;

 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji;

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.);

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;

 • windykacja wierzytelności.