PRAWO RODZINNE

ROZWÓD

Rozwód, a precyzyjniej rzecz ujmując postępowania w zakresie rozwiązania małżeństwa, stanowią w Kancelarii Actio pokaźną ilość spraw. Jest to wynikiem wieloletniego doświadczenia w obsłudze tego typu procesów. Ogromne doświadczenie jakim pochwalić się mogą prawnicy Kancelarii, zostało zdobyte poprzez udział na, nie rzadko wielogodzinnych,  rozprawach sądowych. Procentuje to tym, że obecnie jesteśmy w stanie podjąć się postępowania rozwodowego na każdym jego etapie, nawet wówczas, gdy sprawa wydaje się beznadziejna.

W sprawach rozwodowych reprezentujemy nie tylko Powoda, tj. osobę chcącą założyć sprawę o rozwód. Bardzo często jesteśmy pełnomocnikami strony  Pozwanej, co z procesowego punktu widzenia zdaje się być rolą bardziej kłopotliwą.

Co ważne, pamiętać jednak należy, że nie spełnimy życzeń Klientów! Powierzając Nam swoją sprawę rozwodową musisz również zdać się na Nas w pełni!

Naszym zadaniem jest, aby w pierwszej kolejności:

dokonać analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy;

ustalić strategie procesową polegającą na wskazaniu Klientowi możliwego do uzyskania celu, tj. uzyskania orzeczenia o rozwodzie z ustaleniem:

 • wyłącznej winy przeciwnika procesowego,
 • winy obu stron procesu,
 • braku orzekania o winie stron,
 • alimentów na małżonka i dzieci,
 • władzy rodzicielskiej oraz opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • kontaktów z dziećmi

ustalić taktykę procesową polegającą na ustaleniu najlepszego sposobu, a w praktyce sposobów dzięki którym oznaczony wcześniej cel będzie zrealizowany. Krok ten polega w przeważającej mierze na właściwym doborze materiału dowodowego. Istotne na tym etapie jest również uzyskanie od Klienta precyzyjnych informacji związanych z pożyciem małżeńskim;

przygotować w sposób rzetelny pismo/a procesowe/a, w tym również pismo wszczynające postępowanie, tj. pozew o rozwód. Pamiętaj! Rzetelnie przygotowane pismo procesowe to nie pismo zawierające opis całego waszego życia małżeńskiego. Zarówno pozew jak i kolejne pisma procesowe zyskują walor rzetelności tylko wtedy, gdy są celne, precyzyjne i rzeczowe. Treść ich oparta jest na założeniach wcześniej ustalonej strategii i taktyki;

reprezentacja w Sądzie –  wychodzimy z założenia, że jest to istotą obsługi prawnej procesu rozwodowego. To na tym etapie jesteśmy dla Klienta najważniejsi. Bez wątpienia, właściwe  ustalenie strategii, taktyki a nawet przygotowanie rzetelnie pism procesowych, nie zastąpi należytego wystąpienia przed Sądem. Reprezentowanie strony na rozprawie to nie tylko wystąpienia oratorskie, ale również, albo może raczej przede wszystkim, kontrola właściwego przebiegu procesu, a także fachowość i sprawność w przesłuchiwaniu świadków i stron postępowania.

ALIMENTY

Alimenty, sprawy bez wątpienia z typu –  znaleźć złoty środek.

Doświadczenie Nasze wskazuje, że podstawowe błędy popełniane przez strony tego postępowania polegają głównie na:

 • przeszacowaniu żądania – charakterystyczne dla strony Powodowej (wstrzynającej proces)

i

 • niedoszacowaniu żądania – charakterystyczne dla strony Pozywanej.

Bezsprzecznie  istotą w sprawach o alimenty jest odnalezienie złotego środka, który pogodzi :

 • postrzeganie przez przeciwników procesowych sprawy w sposób skrajnie odmienny;
 • dobro dziecka z oczekiwaniami rodziców.

Zadanie to jest niezwykle trudne, dlatego warto powierzyć jego wykonanie Naszemu Zespołowi.

Radcowie Prawni i Adwokaci  z Kancelarii „Actio”, od blisko dekady doskonalą swoje umiejętności negocjacyjne i retoryczne właśnie po to, aby w sprawach gdzie UGODA to jeden z podstawowych sposobów zakończenia sprawy, byli bardziej kreatywni i skuteczni.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział majątku dorobkowego może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

 • umowny;
 • sądowy.

Umowny sposób podziału majątku dorobkowego, najprościej rzecz ujmując, polega na tym, że byli już małżonkowie dokonują podziału wszystkich składników majątku dorobkowego poprzez zawarcie umowy. Pamiętać przy tym jedynie należy, że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa działu majątku dorobkowego małżonków winna dla zachowania swojej ważności, zostać spisana w formie aktu notarialnego.

Tryb sądowy podziału majątku dorobkowego – najczęściej spotykany sposób zniesienia współwłasności małżeńskiej, zakłada trzy metody dokonania podziału:

 1. podział fizyczny rzeczy;
 2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – z jednoczesną spłatą na rzecz drugiego;
 3. sprzedaż licytacyjna rzeczy.

Radcowie prawni i adwokaci naszej Kancelarii, po indywidualnej analizie każdej sprawy dokonują wyboru najbardziej korzystnej dla naszego Klienta metody podziału majątku dorobkowego, uwzględniając przy tym możliwość rozliczenia nakładów poczynionych na majątek wspólny, bądź dokonania nierównego podziału majątku, co choć rzadko stosowane, z ważnych powodów jest możliwe.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Kontakty z dzieckiem – pamiętać należy że to nie tylko podstawowe prawo ale i obowiązek każdego z rodziców.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem rozumiane jako:

 • spotkania z dzieckiem;
 • odwiedziny dziecka w miejscu jego zamieszkania;
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Przez kontakty z dzieckiem rozumie się również  bezpośrednie porozumiewanie się z nim poprzez:

 • utrzymywanie korespondencji w tradycyjnej formie (listownie);
 • utrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej;
 • wykorzystanie innych środków porozumiewania się na odległość , w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W modelowej sytuacji, sposób utrzymania kontaktów przez rodzica, u którego dziecko nie przebywa na stałe powinien być określony wspólnie.

Założenie słuszne, ale mało realistyczne. Bynajmniej poza salą sądową. Tak wynika z naszych analiz dokonanych na podstawie ilości spraw prowadzonych przez Kancelarię Prawną „Actio”, w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Prowadząc sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem jesteśmy zobligowani, aby w pierwszej kolejności kierować się jego dobrem. Jako doświadczeni prawnicy, bierzemy pod uwagę również życzenia dziecka w zakresie ustalenia sposobu i formy kontaktów. Pamiętać przy tym jednak należy, że życzenia te muszą być ROZSĄDNE!

Sprawy z zakresu ustalenia kontaktów z dzieckiem, podobnie jak i sprawy z zakresu alimentów, są sprawami które najczęściej kończą się zawarciem UGODY. Dlatego, analogicznie jak w sprawach o alimenty Radcowie Prawni i Adwokaci z Kancelarii Prawnej „ACTIO”, wykorzystują swoje umiejętności negocjacyjne i retoryczne, zdobyte w trakcie ostatniej dekady na salach sądowych, tak aby rozstrzygnięcia Sądu były jak najbardziej korzystne dla naszych Klientów.