OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych;

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;

 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;

 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;

 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;

 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji;

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.);

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;

 • windykacja wierzytelności.

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close