Od czasu publikacji artykułu: „Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – dotyczy opieki nad dzieckiem po rozwodzie!”, wciąż otrzymuje mnóstwo maili, telefonów z zapytaniem.

Co nowego w sprawie?

Ilość zapytań spotęgowała wiadomość o zakończonych pracach w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym poinformowałem Was w artykule: „Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!”

Nic z resztą dziwnego!

Rozbudzono nadzieje wielu osób. Głównie ojców. Idea była słuszna, wyczekiwana i na pewno rewolucyjna!

Przypomnę tylko że chodzi tu o planowaną wielką nowelizację prawa rodzinnego, a dokładniej o wprowadzenie opieki naprzemiennej.

Wszyscy trzymaliśmy za te zmiany kciuki, bo projekt przełamywał pewien stereotyp – niewydolnego wychowawczo ojca!

 

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Prawo rodzinne to głównie sprawy o rozwód, ale także o alimenty i o ustalenie kontaktów. Prawo spadkowe to przede wszystkim sprawy o zachowek. Sprawy z zakresu zasiedzenia dotyczą nie tylko zasiedzenia nieruchomości, ale również zasiedzenia służebności – głównie drogi koniecznej.

Skontaktuj się ze mną
Piotr Woś

Piotr Woś

 

Pierwotny projekt zmiany ustawy o KRO

Pierwotnie wyglądało to tak:

W celu zagwarantowania równego udziału obojga rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem oraz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej  w uzasadnieniu do projektu zmieniającego ustawę zaproponowano wprowadzenie rozwiązań polegających na:

  • obligatoryjnym powierzaniu przez sądy władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określaniu wykonywania opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach w sytuacji braku porozumienia rodziców – z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą;
  • nakładaniu kar ograniczenia albo pozbawienia wolności za utrudnianie lub uniemożliwianie wykonania kontaktów lub sprawowania opieki nad dzieckiem;
  • obowiązku informowania drugiego rodzica o bieżących sprawach dziecka;
  • obowiązku przekazywania sobie wzajemnie przez rodziców żyjących w rozłączeniu, a wspólnie wykonujących władzę rodzicielską, dokumentów dziecka.

Oczekiwanym efektem, według pomysłodawców zmiany oczywiście, projektowanej regulacji ma być zwiększenie sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez drugiego z rodziców (najczęściej ojca).

Jakie były różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym opisane w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o KRiO?

W świetle obowiązującego art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd powinien rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku możność wychowywania go przez rodziców i utrzymywania z nimi kontaktów.

Dopiero po stwierdzeniu, że w okolicznościach konkretnej sprawy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Opieka naprzemienna

Zmiana art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu wprowadzenie, jako priorytetowej, możliwości orzekania opieki naprzemiennej, czyli powierzenia przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określenia wykonywania opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.

W związku z tym projekt ustawy wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który przewiduje karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

Ponadto jeżeli w wyniku wyżej wymienionego czynu małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 3.

W przypadku, gdy w następstwie tego czynu pokrzywdzony targnie się na własne życie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Przyznacie chyba, że nie przesadzałem pisząc o rewolucyjnych zmianach.

Po publikacji tego artykułu, telefon właściwie nie przestawał dzwonić. Uspokajałem, hamowałem nadmierny entuzjazm. Informowałem, że to dopiero początek drogi legislacyjnej. Przed nami jeszcze 3 czytania w Sejmie i głosownie. Dużo może się zmienić…

I nie myliłem się!

Pierwsza autopoprawka

Już na etapie prac w Ministerstwie doszło do pierwszej autopoprawki. Pisałem o tym w artykule:  „Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!”

Polegała ona na tym, że pierwotnie projekt zakładał nowelizację kodeksu karnego, a to poprzez dodanie nowego typu przestępstwa, które miało być określone w dodanym art. 209 k.k. w brzmieniu:

Art. 209a. § 1. Kto, będąc zobowiązany do wykonania orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, uchyla się od wykonania tego orzeczenia albo tej ugody mimo uprzedniego prawomocnego nakazania przez sąd zapłaty sumy pieniężnej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  • 2. Kto uchyla się od wykonania orzeczenia o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, zleconemu przez sąd kuratorowi sądowemu, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  • 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  • 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego wykonywał orzeczenie albo ugodę, o których mowa w § 1, albo w czasie zawieszenia postępowania, o którym mowa w art. 318a § 1 Kodeksu postępowania karnego, wykonywał to orzeczenie albo tę ugodę.
  • 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego wykonał orzeczenie, o którym mowa w § 2.”

Przypomnieć tylko pragnę, że wprowadzenie tego typu zmiany zmierzać miało do wzmocnienia ochrony praw małoletniego dziecka, w szczególności prawa do utrzymywania kontaktów z dzieckiem lub sprawowania nad nim pieczy.

Jak wynikało bowiem z przeprowadzonych analiz, mimo istniejących od blisko 6 lat regulacji umożliwiających nałożenie sankcji majątkowej na osobę, która nie wykonuje obowiązku w zakresie realizacji ustalonego kontaktu z dzieckiem, nadal istnieje grupa spraw, w których zasądzane sumy pieniężne nie są uiszczane, a orzeczenia lub ugody nie są realizowane.

Sprzyja to zerwaniu więzi między dzieckiem, a uprawnionym do kontaktu, w szczególności rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe.

Autopoprawka z 10 kwietnia polegała niestety na rezygnacji z tego rozwiązania, gdyż uznano, że jest na tyle kontrowersyjne, iż wymaga dodatkowych badań.

Konkluzja moja wówczas była taka:

„W mojej ocenie jest to ogromny błąd, należy mieć tylko nadzieje, że prace w Sejmie nie popsują tego projektu bardziej.”

Jak się okazało były to złudne nadzieje!

Druga autopoprawka

Po tym jak skierowano projekt do pierwszego czytania, do Sejmu w dniu 10 kwietnia 2019 r. wpłynęła kolejna autopoprawka.

Autopoprawka?! W mojej ocenie to autodestrukcja!!!

Destrukcja całego projektu.

Co się stało? – zapytacie.

Otóż, w ramach tej wspaniałomyślnej autopoprawki wykreślono z projektu nie tylko już przepisy wprowadzające kary za ograniczanie i uniemożliwianie kantaków, ale i przepisy narzucające prymat opieki naprzemiennej!!!

Co czytamy w uzasadnieniu do autopoprawki?

„Celem przedłożonej autopoprawki, jest rezygnacja z nowelizacji przepisów art. 58 i art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.).

Nowelizacja ta zmierza do wprowadzenia priorytetu pieczy naprzemiennej jako sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji oraz orzekania o władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu.

Obowiązujące rozwiązanie, traktujące o zamieszkiwaniu dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, wydaje się jednak optymalne, pomimo że zawarte jest wyłącznie w przepisach proceduralnych.”

Obowiązujące rozwiązania wydają się jednak optymalne…!!!

Skąd ta nagła zmiana…???

Przecież z uzasadnienie do projektu wynikało coś zupełnie odmiennego!!!

Kolejny raz ojcowie przegrali. Mam nadzieję jednak, że tylko kolejną bitwę, a nie wojnę. Pewne jest jedno – za tych rządów zmian się nie doczekacie.

Pozostaje Wam czekać. Znowu.

Autorem tekstu jest Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (Radca Prawny Kraków)

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

Czytaj także:

Zdrada małżeńska może nie być podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy!!!

Co zrobić kiedy matka ogranicza, bądź uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?

Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze!

Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!

Dwa sposoby na przeprowadzenie egzekucji alimentów z wynagrodzenia za pracę

Zwrot nakładów na dom teściów po rozwodzie

Alimenty na dorosłe dzieci – czy jest możliwe ich zasądzenie w toku postępowania rozwodowego?

Jeden z powodów dlaczego warto być konsekwentnym w sprawie rozwodowej

Alimenty natychmiastowe – przełomowy projekt zmian przepisów

Rozwód – poważne zmiany! Nie obędzie się bez mediacji!!!

Podział majątku po rozwodzie – co jeżeli wybudowaliście dom na działce małżonka? Czy możesz żądać przeniesienia na swoją rzecz własności udziału w tej nieruchomości?

Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – dotyczy opieki nad dzieckiem po rozwodzie!

Czy warto ustalać kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?

Kiedy rozwód uzależniony jest od Twojej zgody? Czy możesz nie zgodzić się na rozwód?

Zasady współżycia społecznego jako negatywna przesłanka rozwodu

Brak zgody na rozwód

Podział majątku wspólnego po rozwodzie – ogólne zasady

Alimenty – podstawowe pojęcia

Władza rodzicielska – istota

4 podstawowe obowiązki małżeńskie

 

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close