PRAWO SPADKOWE

NABYCIE SPADKU

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku powadzone jest przez Sąd na wniosek każdego kto wykaże, że ma w tym interes prawny. Z reguły są to oczywiście spadkobiercy zmarłej osoby, ale nierzadko wnioski tego typu składane są również przez, np. wierzyciela osoby nieżyjącej.

Nabycie spadku jest to postępowaniem, którego głównym celem jest:

  • ustalenie kręgu spadkobierców – najczęściej są to spadkobiercy ustawowi, tzn. krewni w linii prostej (dziecko, wnuk, etc.), bądź w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo, etc.). Jednakże bardzo często są to tzw. spadkobiercy testamentowi, tzn. osoby wskazane przez spadkodawcę w testamencie;
  • ustalenie ważności testamentów – w przypadku ujawnienia testamentu Sąd orzekający z urzędu dokonuje ustalenia, czy przedstawiony testament spełnia warunki ważności, oczywiście Sąd skupia się głównie na warunkach formalnych, natomiast okoliczności sporządzenia danego testamentu i skutki z tym związane, badane są przez Sąd jedynie na zarzut strony zainteresowanej;
  • ustalenie udziału spadkowego – ostateczne ustalenie kręgu spadkobierców, po rozstrzygnięciu co do ewentualnie zgłoszonych testamentów, umożliwia Sądowi dokonanie rozstrzygnięcia co do wysokości udziałów jakie przypadać będą poszczególnym spadkobiorcą, co do zasady stanowi to zakończenie postępowania w zakresie nabycia spadku.

Pamiętać jednak należy, że celem postępowania o nabycie spadku nie jest „przydzielenie” elementów masy spadkowej poszczególnym spadkobiercą, tym zajmuje się Sąd w kolejnym postępowaniu, które dotyczy stricte DZIAŁU SPADKU.

O dziale spadku piszemy w zakładce – DZIAŁ SPADKU.

DZIAŁ SPADKU

Dział spadku – jest postępowaniem na skutek którego spadkobiercy, którzy zostali współwłaścicielami elementów wchodzących w skład masy spadkowej, mogą się nim podzielić poprzez dokonanie zniesienia współwłasności.

Dział spadku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

  • umowny;
  • sądowy.

Umowny sposób, najprościej rzecz ujmując, polega na tym, że spadkobiercy dokonują podziału wszystkich składników masy spadkowej poprzez zawarcie umowy. Pamiętać przy tym jedynie należy, że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa działu spadku winna dla zachowania swojej ważności zostać spisana w formie aktu notarialnego.

Tryb sądowy działu spadku zakłada trzy metody dokonania podziału:

  1. podział fizyczny rzeczy;
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobiorców – z jednoczesną spłatą na rzecz pozostałych;
  3. sprzedaż licytacyjna rzeczy.

Radcowie prawni i adwokaci naszej Kancelarii, po indywidualnej analizie każdej sprawy dokonują wyboru najbardziej korzystnej dla naszego Klienta metody podziału spadku, uwzględniając przy tym możliwość rozliczenia nakładów poczynionych na majątek wspólny, rozliczenia pożytków, bądź wynagrodzenia za korzystanie ponad swój udział.

ZACHOWEK

Zachowek – jest roszczeniem mającym na celu w pewnym sensie zadośćuczynienie spadkobiercom ustawowym faktu pominięcia ich w spadkobraniu.

Pominięcie spadkobierców ustawowych może nastąpić poprzez:

  • nieuwzględnienie ich w testamencie;
  • przekazanie całości, lub znacznej części swojego majątku w darowiźnie, osobom z poza kręgu spadkobierców ustawowych.

Zadośćuczynienie z kolei polegać ma na wypłacie spadkobiercom ustawowym środków pieniężnych odpowiadających połowie tego co by otrzymali gdyby w spadku pominięci nie byli.

Wbrew temu, co może się wydawać, tzw. „sprawy zachowkowe” należą do grupy  najbardziej problematycznych spraw z zakresu prawa spadkowego. Problematyka polega nie tylko na ustaleniu właściwej wartości dochodzonego zachowku, ale również na ustaleniu właściwego udziału oraz rozliczeniu roszczeń ubocznych, tj. np. poczynionych nakładów, etc.

Mając na uwadze doświadczenie ogromne doświadczenie radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Prawnej ACTIO, należy stwierdzić, iż to właśnie głównie na tych aspektach skupiają swoją uwagę prowadząc tego typu postępowania.

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close